دانلود کتاب Жизнь животных

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حیوانات

عنوان انگلیسی : Life of animals

Жизнь животных

زبان : Russian

موضوع : Biology->Zoology

نویسندگان : Зенкевич Л.А. (ред.)

ناشر : Просвещение

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 611\611

سال نشر : 1968     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان

فهرست :Table of contents :
ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ......Page 1
том 1......Page 2
под ред. Л.А. Зенкевича......Page 3
......Page
Предисловие......Page 5
Введение......Page 7
Системы животного мира......Page 8
Филогения и геологическое прошлое животного мира......Page 15
Некоторые этапы эволюции животных......Page 21
Некоторые биологические особенности животных......Page 32
Биосфера и биоценоз......Page 42
Фаунистические области океана и суши......Page 52
Клетка......Page 54
ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (PROTOZOA)......Page 65
КЛАСС САРКОДОВЫЕ (SARCODINA)......Page 74
— Подкласс Корненожки (Rhizopoda)......Page 75
Отряд Фораминиферы (Foraminifera)......Page 81
— Подкласс Лучевики, или Радиолярии (Radiolaria)......Page 88
— Подкласс Солнечники (Heliozoa)......Page 93
КЛАСС ЖГУТИКОНОСЦЫ (MASTIGOPHORA, или FLAGELLATA)......Page 95
— Подкласс Растительные жгутиконосцы, или Фитомастигины (Phytomastigina)......Page 97
Отряд Панцирные жгутиконосцы, или Перидинеи (Dinoflagellata, или Peridinea)......Page 100
Отряд Эвгленовые (Euglenoidea)......Page 103
— Подкласс Животные жгутиконосцы, или Зоомастигины (Zoomastigina)......Page 104
КЛАСС СПОРОВИКИ (SPOROZOA)......Page 116
Отряд Грегарины (Gregarinida)......Page 117
Отряд Кокцидии (Coccidia)......Page 120
Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia)......Page 124
Отряд Миксоспоридии (Myxosporidia)......Page 129
Отряд Микроспоридии (Microsporidia)......Page 132
КЛАСС ИНФУЗОРИИ (INFUSORIA, или CILIATA)......Page 134
ТИП МЕЗОЗОИ (MESOZOA)......Page 181
ТИП ГУБКИ (PORIFERA, или SPONGIA)......Page 182
КЛАСС ИЗВЕСТКОВЫЕ ГУБКИ (CALCISPONGIA)......Page 189
Отряд Heterocoela......Page 190
КЛАСС СТЕКЛЯННЫЕ ГУБКИ (HYALOSPONGIA)......Page 191
Отряд Четырехлучевые губки (Tetraxonida)......Page 193
Отряд Кремнероговые губки (Cornacuspongida)......Page 195
ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (COELENTERATA)......Page 223
КЛАСС ГИДРОИДНЫЕ (HYDROZOA)......Page 260
КЛАСС СЦИФОИДНЫЕ (SCYPHOZOA)......Page 281
Отряд Горгоновые кораллы (Gorgonaria)......Page 287
Отряд Мягкие кораллы (Alcyonaria)......Page 290
Отряд Морские перья (Pennatularia)......Page 294
Отряд Актинии, или Морские цветы (Actiniaria)......Page 299
Отряд Цериантарии (Ceriantharia)......Page 306
Отряд Зоантарии (Zoantharia)......Page 308
Отряд Антипатарии (Antipataria)......Page 309
Отряд Мадрепоровые кораллы (Маdreporaria)......Page 310
ТИП ГРЕБНЕВИКИ (CTENOPHORA)......Page 329
НИЗШИЕ ЧЕРВИ......Page 335
ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)......Page 337
КЛАСС РЕСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ, или ТУРБЕЛЛЯРИИ (TURBELLARIA)......Page 339
Отряд Бескишечные ресничные черви (Acoela)......Page 340
Отряд Прямокишечные турбеллярии (Rhabdocoela)......Page 341
Отряд Трехветвистокишечные турбеллярии (Tricladida)......Page 344
Отряд Многоветвистокишечные турбеллярии (Policladida)......Page 347
КЛАСС ТРЕМАТОДЫ (TREMATODA)......Page 348
— Подкласс Гастеростомата (Gasterostomata)......Page 354
— Подкласс Прозостомата (Prosostomata)......Page 355
КЛАСС ТЕМНОЦЕФАЛЫ (TEMNOCEPHALA)......Page 367
КЛАСС МОНОГЕНОИДЕИ (MONOGENOIDEA)......Page 368
КЛАСС ГИРОКОТИЛИДЫ (GYROCOTYLOIDEA)......Page 374
КЛАСС ЦЕСТОДЫ (CESTOIDEA)......Page 375
Отряд Лентецы (Pseudophyllidea)......Page 378
Отряд Цепни (Cyclophyllidea)......Page 382
ТИП НЕМАТЕЛЬМИНТЫ (NEMATHELMINTHES)......Page 389
КЛАСС БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ, или ГАСТРОТРИХИ (GASTROTRICHA)......Page 391
КЛАСС НЕМАТОДЫ, или КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMATODA)......Page 394
— Подкласс Аденофореи (Adenophorea)......Page 400
Отряд Хромадориды (Chromadorida)......Page 402
Отряд Эноплиды (Enoplida)......Page 403
— Подкласс Сецерненты (Secernentea)......Page 410
Отряд Рабдитиды (Rhabditida)......Page 414
— Подотряд Стронгиляты (Strongilata)......Page 419
Отряд Тиленхиды (Tylenchidae)......Page 422
КЛАСС КОЛОВРАТКИ (ROTATORIA)......Page 428
КЛАСС КИНОРИНХИ (KINORHYNCHA)......Page 449
КЛАСС ВОЛОСАТИКОВЫЕ (NEMATOMORPHA)......Page 451
КЛАСС СКРЕБНИ (ACANTHOCEPHALA)......Page 452
КЛАСС ПРИАПУЛИДЫ (PRIAPULIDA)......Page 455
КЛАСС КАМПТОЗОА, или СГИБАЮЩИЕСЯ(КAMPTOZOA)......Page 457
ТИП НЕМЕРТИНЫ (NEMERTINI)......Page 459
ВЫСШИЕ ЧЕРВИ......Page 465
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (ANNELIDES)......Page 467
КЛАСС ПЕРВИЧНЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (ARCHIANNELIDA)......Page 471
КЛАСС МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (POLYCHAETA)......Page 473
— Подкласс Myzostomida......Page 489
КЛАСС ОЛИГОХЕТЫ, или МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧЕЦЫ (OLIGOCHAETA)......Page 490
КЛАСС ПИЯВКИ (HIRUDINEA)......Page 509
— Подкласс Древние пиявки (Archihirudinea)......Page 512
Отряд Хоботные пиявки (Rhynchobdellae)......Page 513
Отряд Челюстные, или Бесхоботные, пиявки (Gnathobdellea, или Arhynchobdellea)......Page 520
КЛАСС ЭХИУРИДЫ (ECHIUROIDEA)......Page 526
КЛАСС СИПУНКУЛИДЫ (SIPUNCULOIDEA)......Page 528
ТИП ФОРОНИДЫ (PHORONOIDEA)......Page 531
ТИП МШАНКИ (BRYOZOA)......Page 533
ТИП ПЛЕЧЕНОГИЕ (BRACHIOPODA)......Page 543
Указатель терминов......Page 549
Указатель русских названий......Page 560
Указатель латинских названий......Page 567
Именной указатель......Page 576
Карта 1. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СУШИ......Page 581
Карта 2. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА......Page 582
1. Распространение паразитизма в разных группах животных......Page 583
2. Различные радиолярии......Page 584
3. Различные радиолярии (скелеты)......Page 585
4. Разные стадии жизненного цикла возбудителей человеческой малярии......Page 586
5. Поселение губок на дне Средиземного моря......Page 587
6. Губки......Page 588
7. Губки......Page 589
8. Ядовитые кишечнополостные......Page 590
9. Коралловые полипы на дне Средиземного моря......Page 591
10. Распространение рифообразующнх кораллов в Мировом океане......Page 592
11. Жизнь на коралловом рифе......Page 593
12. Животные, населяющие коралловый риф......Page 594
13. Парусники (Velella) в Тихом океане......Page 595
14. Глубоководные медузы......Page 596
15. Кораллы в хозяйстве человека......Page 597
16. Гребневики......Page 598
17. Различные виды турбеллярий......Page 599
18. Различные виды немертин......Page 600
19. Различные донные и пелагические полихеты......Page 601
20. Трохофорные личинки полихет......Page 602
21. Свиной солитер......Page 603
22. Немертина Lineus longissimus......Page 604
23. Коловратки......Page 605
24. Светящиеся морские кольчецы......Page 606
25. Пелагические полихеты......Page 607
26. Пиявки......Page 608
NataHaus.Ru......Page http://www.natahaus.ru

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Cancer Principles and Practice of Oncology

دانلود کتاب Strange Medicine: A Shocking History of Real Medical Practices Through the Ages

دانلود کتاب Sobotta Atlas of Human Anatomy: Trunk, Viscera, Lower Limb

دانلود کتاب Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology , Tenth Edition

دانلود کتاب Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO)

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Programming Microsoft ASP.NET MVC

دانلود کتاب The Enduring Library: Technology, Tradition, and the Quest for Balance

دانلود کتاب Microsoft PowerPoint 2002 - M+T-Training . Schritt für Schritt, Bild für Bild in PowerPoint 2002 einsteigen

دانلود کتاب Advances in biometrics

دانلود کتاب An Introduction to Python and LaTeX (draft)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Partial differential equations in biology

دانلود کتاب Trigonometry, (8th Edition) (Available 2011 Titles Enhanced Web Assign)

دانلود کتاب Adaptive control of parabolic PDEs

دانلود کتاب Minimal surfaces

دانلود کتاب Mathematical conversations. Selections from the Mathematical Intelligencer

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Membrane Protein Protocols: Expression, Purification, and Characterization

دانلود کتاب Controlled Growth of Nanomaterials

دانلود کتاب Dynamics of Detonations and Explosions: Detonations (Vol. 133, Progress in Astronautics and Aeronautics)

دانلود کتاب Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology

دانلود کتاب Soft Machines: Nanotechnology and Life

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Routledge Encyclopedia of Religious Rites, Rituals and Festivals (Religion and Society)

دانلود کتاب Paul and His Social Relations

دانلود کتاب The Remnant of Israel: The History, Theology, and Philosophy of the Messianic Jewish Community

دانلود کتاب Beltane

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Good in Bed Guide to Orally Pleasuring a Woman

دانلود کتاب Abnormal Psychology Casebook: A New Perspective

دانلود کتاب Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematics Education

دانلود کتاب Treating Alcohol and Drug Abuse : An Evidence Based Review

دانلود کتاب Introducing Psychology

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Rise and Fall of the Soviet Union: 1917-1991

دانلود کتاب Textiles and Clothing: c.1150-c.1450.

دانلود کتاب Skystreak, Skyrocket, & Stiletto: Douglas High-Speed X-Planes

دانلود کتاب Webley and Scott Automatic Pistols

دانلود کتاب Uniforms of the Imperial Russian Army

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Protocols in Molecular Parasitology

دانلود کتاب From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology

دانلود کتاب Vaccinia Virus and Poxvirology: Methods and Protocols

دانلود کتاب Integrated Genomics: A Discovery-Based Laboratory Course

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Global Brands: The Evolution of Multinationals in Alcoholic Beverages

دانلود کتاب Enterprise Java Development on a Budget: Leveraging Java Open Source Technologies

دانلود کتاب Offices at Work: Uncommon Workspace Strategies that Add Value and Improve Performance (Jossey Bass Business and Management Series)

دانلود کتاب Dictionary of financial and business terms

دانلود کتاب Understanding and managing public organizations

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Developments in transport theory

دانلود کتاب Encyclopedia of Evangelicalism: Revised and Expanded Edition

دانلود کتاب Artificial General Intelligence 2008:Proceedings of the First AGI Conference

دانلود کتاب Data Mining and Knowledge Management: Chinese Academy of Sciences Symposium CASDMKM 2004, Beijing, China, July 12-14, 2004. Revised Papers

دانلود کتاب Modelling and Reasoning with Vague Concepts

کتاب های حقوق

دانلود کتاب A Book of Legal Lists: The Best and Worst in American Law, with 150 Court and Judge Trivia Questions

دانلود کتاب Contemporary American Crime Fiction (Crime Files)

دانلود کتاب Principles of the Institutional Law of International Organizations

دانلود کتاب Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (Tort and Insurance Law)

دانلود کتاب Judiciaries within Europe: A Comparative Review

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب A Companion to Heidegger

دانلود کتاب Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson

دانلود کتاب Tactical biopolitics: art, activism, and technoscience

دانلود کتاب The Spectacle of History: Speech, Text, and Memory at the Iran-Contra Hearings

دانلود کتاب Edward Said