دانلود کتاب Yamada's Textbook of Gastroenterology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب درسی معده یامادا

عنوان انگلیسی :

Yamada's Textbook of Gastroenterology

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان :

ناشر : Lippincott Williams & Wilkins

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 2339\2339

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان

فهرست :Table of contents :
Textbook of Gastroenterology CONTENTS......Page 2
PREFACE......Page 19
PREFACE TO THE FIRST EDITION......Page 20
CHAPTER 1 - THE INTEGRATED RESPONSES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT AND LIVER TO A MEAL......Page 21
CHAPTER 2 - THE ENTERIC NERVOUS SYSTEM AND ITS EXTRINSIC CONNECTIONS......Page 28
CHAPTER 3 - SENSORY NEURONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT......Page 44
CHAPTER 4 - GASTROINTESTINAL HORMONES AND RECEPTORS......Page 54
CHAPTER 5 - THE BRAIN-GUT AXIS......Page 75
CHAPTER 6 - SMOOTH MUSCLE OF THE GUT......Page 86
CHAPTER 7 - THE IMMUNE SYSTEM AND GASTROINTESTINAL INFLAMMATION......Page 104
CHAPTER 8 - EPITHELIA: BIOLOGIC PRINCIPLES OF ORGANIZATION......Page 127
CHAPTER 9 - ESOPHAGEAL MOTOR FUNCTION......Page 137
CHAPTER 10 - PHYSIOLOGY OF GASTRIC MOTILITY AND GASTRIC EMPTYING......Page 158
CHAPTER 11 - MOTILITY OF THE SMALL INTESTINE AND COLON......Page 175
CHAPTER 12 - MOTILITY OF THE BILIARY TRACT......Page 195
CHAPTER 13 - GASTRIC SECRETION......Page 207
CHAPTER 14 - ELECTROLYTE SECRETION AND ABSORPTION: SMALL INTESTINE AND COLON......Page 238
CHAPTER 15 - PANCREATIC SECRETION......Page 257
CHAPTER 16 - BILE SECRETION AND CHOLESTASIS......Page 277
CHAPTER 17 - CARBOHYDRATE ASSIMILATION......Page 294
CHAPTER 18 - INTESTINAL LIPID ABSORPTION......Page 310
CHAPTER 19 - PROTEIN DIGESTION AND ASSIMILATION......Page 326
CHAPTER 20 - VITAMIN AND MINERAL ABSORPTION......Page 334
CHAPTER 21 - GENERAL NUTRITIONAL PRINCIPLES......Page 349
CHAPTER 22 - GASTROINTESTINAL BLOOD FLOW......Page 365
CHAPTER 23 - GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE GASTROINTESTINAL TRACT......Page 381
CHAPTER 24 - NEOPLASIA OF THE GASTROINTESTINAL TRACT......Page 404
CHAPTER 25 - THE BACTERIAL FLORA OF THE HEALTHY GASTROINTESTINAL TRACT......Page 420
CHAPTER 26 - DRUG METABOLISM IN THE LIVER AND INTESTINES......Page 426
CHAPTER 27 - PATHOGENESIS OF HEPATIC FIBROSIS......Page 435
CHAPTER 28 - HEPATIC REGENERATION......Page 446
CHAPTER 29 - PSYCHOSOCIAL FACTORS IN THE CARE OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISORDERS......Page 455
CHAPTER 30 - APPROACH TO THE PATIENT WITH DYSPEPSIA AND RELATED FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL COMPLAINTS......Page 469
CHAPTER 31 - APPROACH TO THE PATIENT WITH DYSPHAGIA OR ODYNOPHAGIA......Page 486
CHAPTER 32 - APPROACH TO THE PATIENT WITH UNEXPLAINED NONCARDIAC CHEST PAIN......Page 496
CHAPTER 33 - APPROACH TO THE PATIENT WITH GROSS GASTROINTESTINAL BLEEDING......Page 501
CHAPTER 34 - APPROACH TO THE PATIENT WITH OCCULT GASTROINTESTINAL BLEEDING......Page 519
CHAPTER 35 - APPROACH TO THE PATIENT WITH UNINTENTIONAL WEIGHT LOSS AND EATING DISORDERS......Page 530
CHAPTER 36 - APPROACH TO THE PATIENT WITH OBESITY......Page 539
CHAPTER 37 - APPROACH TO THE PATIENT WITH NAUSEA AND VOMITING......Page 545
CHAPTER 38 - APPROACH TO THE PATIENT WITH ABDOMINAL PAIN......Page 560
CHAPTER 39 - APPROACH TO THE PATIENT WITH GAS AND BLOATING......Page 572
CHAPTER 40 - APPROACH TO THE PATIENT WITH ACUTE ABDOMEN......Page 580
CHAPTER 41 - APPROACH TO THE PATIENT WITH ILEUS AND OBSTRUCTION......Page 591
CHAPTER 42 - APPROACH TO THE PATIENT WITH DIARRHEA......Page 601
CHAPTER 43 - APPROACH TO THE PATIENT WITH CONSTIPATION......Page 634
CHAPTER 44 - APPROACH TO THE PATIENT WITH JAUNDICE......Page 646
CHAPTER 45 - APPROACH TO THE PATIENT WITH ABNORMAL LIVER CHEMISTRIES......Page 659
CHAPTER 46 - APPROACH TO THE PATIENT WITH ASCITES......Page 673
CHAPTER 47 - APPROACH TO THE PATIENT WITH A LIVER MASS......Page 688
CHAPTER 48 - APPROACH TO THE PATIENT WITH FULMINANT (ACUTE) LIVER FAILURE......Page 696
CHAPTER 49 - SKIN LESIONS ASSOCIATED WITH GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES......Page 702
CHAPTER 50 - ORAL MANIFESTATIONS OF GASTROINTESTINAL DISEASE......Page 716
CHAPTER 51 - APPROACH TO GASTROINTESTINAL PROBLEMS IN THE IMMUNOCOMPROMISED PATIENT......Page 722
CHAPTER 52 - APPROACH TO GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES IN THE FEMALE PATIENT......Page 733
CHAPTER 53 - APPROACH TO THE PATIENT REQUIRING NUTRITIONAL SUPPLEMENTATION......Page 750
CHAPTER 54 - GENETIC COUNSELING FOR GASTROINTESTINAL PATIENTS......Page 767
CHAPTER 55 - APPROACH TO THE PATIENT WITH DRUG OR ALCOHOL DEPENDENCY......Page 779
CHAPTER 56 - ADVICE TO TRAVELERS......Page 789
CHAPTER 57 - COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN GASTROENTEROLOGY......Page 798
CHAPTER 58 - ESOPHAGUS: ANATOMY AND STRUCTURAL ANOMALIES......Page 807
CHAPTER 59 - MOTILITY DISORDERS OF THE ESOPHAGUS......Page 819
CHAPTER 60 - GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE......Page 838
CHAPTER 61 - ESOPHAGEAL INFECTIONS AND DISORDERS ASSOCIATED WITH ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME......Page 857
CHAPTER 62 - ESOPHAGEAL NEOPLASMS......Page 866
CHAPTER 63 - MISCELLANEOUS DISEASES OF THE ESOPHAGUS: SYSTEMIC, DERMATOLOGIC DISEASE, FOREIGN BODIES AND PHYSICAL INJURY......Page 885
CHAPTER 64 - STOMACH: ANATOMY AND STRUCTURAL ANOMALIES......Page 900
CHAPTER 65 - DISORDERS OF GASTRIC EMPTYING......Page 909
CHAPTER 66 - ACID PEPTIC DISORDERS......Page 928
CHAPTER 67 - ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME......Page 965
CHAPTER 68 - GASTRITIS AND GASTROPATHY......Page 979
CHAPTER 69 - TUMORS OF THE STOMACH......Page 996
CHAPTER 70 - SURGERY FOR PEPTIC ULCER DISEASE AND POSTGASTRECTOMY SYNDROMES......Page 1015
CHAPTER 71 - MISCELLANEOUS DISEASES OF THE STOMACH......Page 1025
CHAPTER 72 - SMALL INTESTINE: ANATOMY AND STRUCTURAL ANOMALIES......Page 1034
CHAPTER 73 - DYSMOTILITY OF THE SMALL INTESTINE AND COLON......Page 1048
CHAPTER 74 - SMALL INTESTINE: INFECTIONS WITH COMMON BACTERIAL AND VIRAL PATHOGENS......Page 1076
CHAPTER 75 - CHRONIC INFECTIONS OF THE SMALL INTESTINE......Page 1096
CHAPTER 76 - CELIAC DISEASE......Page 1111
CHAPTER 77 - DISORDERS OF EPITHELIAL TRANSPORT IN THE SMALL INTESTINE......Page 1125
CHAPTER 78 - BACTERIAL OVERGROWTH......Page 1138
CHAPTER 79 - SHORT BOWEL SYNDROME......Page 1145
CHAPTER 80 - TUMORS OF THE SMALL INTESTINE......Page 1159
CHAPTER 81 - MISCELLANEOUS DISEASES OF THE SMALL INTESTINE......Page 1174
CHAPTER 82 - COLON: ANATOMY AND STRUCTURAL ANOMALIES......Page 1189
CHAPTER 83 - INFLAMMATORY BOWEL DISEASE......Page 1199
CHAPTER 84 - SURGICAL TREATMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE......Page 1244
CHAPTER 85 - MISCELLANEOUS INFLAMMATORY AND STRUCTURAL DISORDERS OF THE COLON......Page 1263
CHAPTER 86 - IRRITABLE BOWEL SYNDROME......Page 1282
CHAPTER 87 - DIVERTICULAR DISEASE OF THE COLON......Page 1301
CHAPTER 88 - BACTERIAL INFECTIONS OF THE COLON......Page 1313
CHAPTER 89 - NEOPLASTIC AND NONNEOPLASTIC POLYPS OF THE COLON AND RECTUM......Page 1327
CHAPTER 90 - POLYPOSIS SYNDROMES......Page 1352
CHAPTER 91 - MALIGNANT TUMORS OF THE COLON......Page 1369
CHAPTER 92 - ANORECTAL DISEASES......Page 1402
CHAPTER 93 - PANCREAS: ANATOMY AND STRUCTURAL ANOMALIES......Page 1418
CHAPTER 94 - ACUTE PANCREATITIS......Page 1427
CHAPTER 95 - CHRONIC PANCREATITIS......Page 1449
CHAPTER 96 - NONENDOCRINE TUMORS OF THE PANCREAS......Page 1471
CHAPTER 97 - ENDOCRINE NEOPLASMS OF THE PANCREAS......Page 1484
CHAPTER 98 - HEREDITARY DISEASES OF THE PANCREAS......Page 1511
CHAPTER 99 - GALLBLADDER AND BILIARY TRACT: ANATOMY AND STRUCTURAL ANOMALIES......Page 1524
CHAPTER 100 - GALLSTONES......Page 1531
CHAPTER 101 - PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS AND OTHER CHOLANGIOPATHIES......Page 1548
CHAPTER 102 - CYSTIC DISEASES OF THE BILIARY TRACT......Page 1567
CHAPTER 103 - TUMORS OF THE BILIARY TRACT......Page 1573
CHAPTER 104 - SPHINCTER OF ODDI DYSFUNCTION (POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME)......Page 1585
CHAPTER 105 - ANATOMY, MICROSCOPIC STRUCTURE, AND CELL TYPES OF THE LIVER......Page 1593
CHAPTER 106 - ACUTE VIRAL HEPATITIS......Page 1601
CHAPTER 107 - CHRONIC HEPATITIS B VIRAL INFECTION......Page 1624
CHAPTER 108 - HEPATITIS C VIRUS INFECTION......Page 1637
CHAPTER 109 - DRUG-INDUCED LIVER DISEASE......Page 1655
CHAPTER 110 - AUTOIMMUNE HEPATITIS......Page 1666
CHAPTER 111 - PRIMARY BILIARY CIRRHOSIS......Page 1672
CHAPTER 112 - HEMOCHROMATOSIS......Page 1682
CHAPTER 113 - METABOLIC DISEASES OF THE LIVER......Page 1689
CHAPTER 114 - ALCOHOLIC LIVER DISEASES......Page 1702
CHAPTER 115 - NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE......Page 1717
CHAPTER 116 - CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND PULMONARY COMPLICATIONS OF END-STAGE LIVER DISEASES......Page 1723
CHAPTER 117 - LIVER TRANSPLANTATION......Page 1738
CHAPTER 118 - CHAPTER 118 HEPATOCELLULAR CARCINOMA Textbook of Gastroenterology CHAPTER 118 Lewis R. Roberts and Gregory J. Gores......Page 1753
CHAPTER 119 - LIVER ABSCESS......Page 1767
CHAPTER 120 - VASCULAR DISEASES OF THE LIVER......Page 1771
CHAPTER 121 - ABDOMINAL CAVITY: ANATOMY, STRUCTURAL ANOMALIES, AND HERNIAS......Page 1779
CHAPTER 122 - INTRA-ABDOMINAL ABSCESSES AND FISTULAE......Page 1786
CHAPTER 123 - DISEASES OF THE PERITONEUM, RETROPERITONEUM, MESENTERY, AND OMENTUM......Page 1794
CHAPTER 124 - GASTROINTESTINAL COMPLICATIONS OF THE ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME......Page 1807
CHAPTER 125 - PARASITIC DISEASES: PROTOZOA......Page 1821
CHAPTER 126 - PARASITIC DISEASES: HELMINTHS......Page 1833
CHAPTER 127 - GASTROINTESTINAL AND HEPATIC MANIFESTATIONS OF SPECIFIC GENETIC DISORDERS......Page 1845
CHAPTER 128 - GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS OF SYSTEMIC DISEASES......Page 1857
CHAPTER 129 - GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS OF IMMUNOLOGIC DISORDERS......Page 1890
CHAPTER 130 - GASTROINTESTINAL VASCULAR MALFORMATIONS OR NEOPLASMS: ARTERIAL, VENOUS, ARTERIOVENOUS, AND CAPILLARY......Page 1902
CHAPTER 131 - INTESTINAL ISCHEMIA......Page 1917
CHAPTER 132 - RADIATION INJURY IN THE GASTROINTESTINAL TRACT......Page 1930
CHAPTER 133 - CLINICAL DECISION MAKING......Page 1939
CHAPTER 134 - ECONOMIC ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GASTROINTESTINAL DISEASES......Page 1946
CHAPTER 135 - MOLECULAR BIOLOGIC APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GASTROINTESTINAL DISEASES......Page 1950
CHAPTER 136 - REPROCESSING OF GASTROINTESTINAL ENDOSCOPES AND ACCESSORIES......Page 1958
CHAPTER 137 - SEDATION AND MONITORING FOR GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY......Page 1967
CHAPTER 138 - UPPER GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY......Page 1977
CHAPTER 139 - ENTEROSCOPY......Page 1994
CHAPTER 140 - COLONOSCOPY AND FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY......Page 1999
CHAPTER 141 - ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY, ENDOSCOPIC SPHINCTEROTOMY AND STONE REMOVAL, AND ENDOSCOPIC BILIARY AND PANCREATIC DRAINAGE......Page 2011
CHAPTER 142 - ENDOSCOPIC MUCOSAL BIOPSY—A MEMORIAL TO RODGER C. HAGGITT, M.D.......Page 2030
CHAPTER 143 - LIVER BIOPSY AND HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS......Page 2060
CHAPTER 144 - DIAGNOSTIC TESTS IN GASTROINTESTINAL INFECTIONS......Page 2083
CHAPTER 145 - GASTROINTESTINAL DILATION AND STENT PLACEMENT......Page 2092
CHAPTER 146 - PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY......Page 2101
CHAPTER 147 - ENDOSCOPIC THERAPY FOR UPPER GASTROINTESTINAL VARICEAL HEMORRHAGE......Page 2108
CHAPTER 148 - ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NONVARICEAL UPPER GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE......Page 2121
CHAPTER 149 - ENDOSCOPIC THERAPY FOR POLYPS AND TUMORS......Page 2130
CHAPTER 150 - EVALUATION OF GASTROINTESTINAL MOTILITY: METHODOLOGIC CONSIDERATIONS......Page 2142
CHAPTER 151 - EVALUATION OF SECRETION AND ABSORPTION FUNCTIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT......Page 2155
CHAPTER 152 - PLAIN AND CONTRAST RADIOLOGY......Page 2166
CHAPTER 153 - ULTRASONOGRAPHY......Page 2179
CHAPTER 154 - ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY......Page 2199
CHAPTER 155 - APPLICATIONS OF COMPUTED TOMOGRAPHY TO THE GASTROINTESTINAL TRACT......Page 2213
CHAPTER 156 - MAGNETIC RESONANCE IMAGING......Page 2230
CHAPTER 157 - POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY......Page 2240
CHAPTER 158 - APPLICATIONS OF RADIONUCLIDE IMAGING IN GASTROENTEROLOGY......Page 2248
CHAPTER 159 - ANGIOGRAPHY......Page 2260
CHAPTER 160 - INTERVENTIONAL RADIOLOGY......Page 2273
CHAPTER 161 - LAPAROSCOPY AND LAPAROTOMY......Page 2291
EXPERIMENTAL THERAPIES: HEPATOCYTE TRANSPLANTATION, GENE THERAPY, AND LIVER ASSIST DEVICES......Page 2308
Color Plates......Page 2317


اطمینان از خرید


کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Dynamic Joga

دانلود کتاب Essentials of Medical Genomics

دانلود کتاب The Neurovascular Relationships and the Blood Supply of the

دانلود کتاب The Synaptic Organization of the Brain

دانلود کتاب Anatomic Basis of Tumor Surgery

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices

دانلود کتاب Erlang programming

دانلود کتاب Artificial intelligence and soft computing

دانلود کتاب Google+ For Dummies, Portable Edition

دانلود کتاب HTML5 Guidelines for Web Developers

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Codes and Automata

دانلود کتاب Introduction to harmonic analysis and generalized Gelfand pairs

دانلود کتاب The Classical Theory of Fields, Fourth Edition: Volume 2 (Course of Theoretical Physics Series)

دانلود کتاب Nonlinear Regression

دانلود کتاب Calculus: Basic concepts and applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

دانلود کتاب Tribological properties of ceramics and composites : a materials science perspective

دانلود کتاب Protein Structure Prediction: Methods and Protocols

دانلود کتاب Advances in Combustion Science: In Honor of Ya. B. Zel'dovich (Progress in Astronautics and Aeronautics)

دانلود کتاب Experimenting with the PICBASIC PRO compiler

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Communing with the Spirits

دانلود کتاب A Buddhist students' manual.

دانلود کتاب The Petrine Instauration: Religion, Esotericism and Science at the Court of Peter the Great, 1689-1725

دانلود کتاب Faith, Rationality and the Passions

دانلود کتاب First Corinthians

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Right Brain Left Brain President: Barack Obama's Uncommon Leadership Ability and How We Can Each Develop It (Contemporary Psychology)

دانلود کتاب Swimming with Crocodiles: The Culture of Extreme Drinking (International Centre for Alcohol Policies)

دانلود کتاب What your child needs to know about sex (and when): a straight-talking guide for parents

دانلود کتاب The Psychology of Attention - Styles

دانلود کتاب Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Second Indochina War: A Concise Political and Military History

دانلود کتاب Spitfire II. The Canadians

دانلود کتاب The Evacuation of North Russia 1919

دانلود کتاب Red Storm vol.I: Road to War

دانلود کتاب RAF 2004

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Protein Networks and Pathway Analysis

دانلود کتاب Applied Bioelectricity: From Electrical Stimulation to Electropathology

دانلود کتاب Forest Genetics

دانلود کتاب Polyamine Protocols

دانلود کتاب RNA-Protein Interaction Protocols

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Accounting Workbook For Dummies

دانلود کتاب The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World's Top Strategic Consul

دانلود کتاب Profiting With Forex: The Most Effective Tools and Techniques for Trading Currencies

دانلود کتاب Pro PerformancePoint Server 2007: Building Business Intelligence Solutions

دانلود کتاب Clustering Windows Server: A Road Map for Enterprise Solutions

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Proceedings of Gokova geometry-topology conference 13, 2006

دانلود کتاب Embedded and Ubiquitous Computing: International Conference, EUC 2007, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007. Proceedings

دانلود کتاب Information and Communications Security: 9th International Conference, ICICS 2007, Zhengzhou, China, December 12-15, 2007. Proceedings

دانلود کتاب How To Write & Publish a Scientific Paper: 5th Edition

دانلود کتاب Advances in Information Systems: Third International Conference, ADVIS 2004, Izmir, Turkey, October 20-22, 2004. Proceedings

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Lullabies for Little Criminals: A Novel (P.S.)

دانلود کتاب L'Escrime du sabre a cheval

دانلود کتاب Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law

دانلود کتاب Principles of the Institutional Law of International Organizations

دانلود کتاب Emotions and risky technologies

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Beyond Analytic Philosophy: Doing Justice to What We Know (Bradford Books)

دانلود کتاب The Russell-Meinong Debate

دانلود کتاب Epic and empire in nineteenth-century Britain

دانلود کتاب On the Political

دانلود کتاب Civic Innovation in America: Community Empowerment, Public Policy, and the Movement for Civic Renewal

پشتیبانی (تماس و واتساپ) : 09117307688 (جهت شروع چت کلیک کنید)