دانلود کتاب .NET Windows Forms in 21 Tagen . Oberflächen programmieren

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فرم های Windows NET در 21 Tagen. برنامه Oberflächen

عنوان انگلیسی :

.NET Windows Forms in 21 Tagen . Oberflächen programmieren

زبان : English

موضوع : Computers->Operating Systems

نویسندگان : Chris Payne

ناشر :

ISBN (شابک) : 3827264553

تعداد صفحات : 935\935

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Haupttitel......Page 2
Impressum......Page 3
Inhaltsverzeichnis......Page 4
Inhaltsverzeichnis der Begleit-CD......Page 14
Woche 1 – Vorschau......Page 22
Wer dieses Buch lesen sollte......Page 16
Software für die Beispiele......Page 17
Wie dieses Buch aufgebaut ist......Page 18
Programmcode auf Begleit-CD und US-Website......Page 19
Und zu guter Letzt.........Page 20
Tag 1: Mit Windows Forms beginnen......Page 24
1.1 Einführung in die Windows-Programmierung......Page 25
Programmiersprachen......Page 26
Win32-Programmierung......Page 27
1.2 Was ist .NET?......Page 28
.NET-Kompilierung......Page 29
Die Common Language Runtime (CLR)......Page 31
Das .NET Framework installieren......Page 32
Entwicklungsumgebungen......Page 33
1.3 Was ist .NET Windows Forms?......Page 34
Integration mit .NET......Page 35
Windows Forms-Steuerelemente......Page 36
1.4 Die objektorientierte Vorgehensweise......Page 37
1.5 So erstellen Sie Ihre erste Anwendung......Page 38
1.6 Zusammenfassung......Page 40
Quiz......Page 41
Übung......Page 42
Tag 2: Windows Forms- Anwendungen erstellen......Page 44
2.1 Ein weiterer Blick auf Ihre Anwendung......Page 45
Klassen......Page 46
Namensräume und Assemblies......Page 48
Die Main-Methode......Page 53
Konstruktoren und Destruktoren......Page 57
Ein abschließender Blick auf den Programmcode......Page 61
2.2 Das Kompilieren von Windows Forms......Page 62
2.3 Eine vollständige Anwendung......Page 66
2.5 Fragen und Antworten......Page 73
Übung......Page 74
Tag 3: Mit Windows Forms arbeiten......Page 76
3.1 Das objektorientierte Windows-Formular......Page 77
Mit dem Objekt Object arbeiten......Page 78
Formular-Eigenschaften......Page 81
Formular-Methoden......Page 91
Die Nachrichtenschleife......Page 93
Form-Ereignisse......Page 96
3.3 Zusammenfassung......Page 105
3.4 Fragen und Antworten......Page 106
Quiz......Page 107
Übungen......Page 108
Tag 4: Menüs und Symbolleisten......Page 110
4.1 Einführung in Windows Forms-Steuerelemente......Page 111
4.2 Menüs hinzufügen......Page 113
Menüs anpassen......Page 119
Kontextmenüs......Page 121
4.3 Symbolleisten, Statusleisten und Bildlaufleisten hinzufügen......Page 124
Symbolleisten......Page 125
Statusleisten......Page 132
Bildlaufleisten......Page 135
4.4 Zusammenfassung......Page 145
4.5 Fragen und Antworten......Page 146
Übung......Page 147
Tag 5: Ereignisse in Windows Forms......Page 150
5.1 Was sind Ereignishandler?......Page 151
Ereignisse behandeln......Page 152
Mehrfache Ereignisse behandeln......Page 155
5.2 Delegaten......Page 157
Ereignishandler......Page 161
Benutzerdefinierte Ereignisse erstellen......Page 162
Steuerelemente sezieren......Page 167
Benutzerdefinierte Delegaten erstellen......Page 168
5.5 Fragen und Antworten......Page 172
Quiz......Page 173
Übung......Page 174
Tag 6: Windows Forms mit Steuerelementen erweitern......Page 176
6.1 Das Steuerelement Button......Page 178
6.2 Die Steuerelemente CheckBox und RadioButton......Page 179
6.3 Das Steuerelement ComboBox......Page 182
Das Kombinationsfeld instantiieren......Page 183
Die Anzeige des Steuerelements steuern......Page 185
Die ComboBox verwenden......Page 186
6.4 Das Steuerelement DateTimePicker......Page 188
6.5 Das Steuerelement ImageList......Page 192
6.6 Das Steuerelement ListBox......Page 194
6.7 Das Steuerelement PictureBox......Page 198
6.8 Das Steuerelement TabControl......Page 199
6.9 Die Steuerelemente TextBox und RichTextBox......Page 205
Rich Text......Page 207
6.10 Das Steuerelement Timer......Page 214
6.11 Das Steuerelement TreeView......Page 217
6.12 Zusätzliche nützliche Steuerelemente......Page 220
6.13 Das Layout steuern......Page 221
6.14 Zusammenfassung......Page 227
6.15 Fragen und Antworten......Page 228
Übung......Page 229
Tag 7: Mit Dialogfeldern arbeiten......Page 230
7.1 Informationen holen und anzeigen......Page 231
Modal vs. nichtmodal......Page 233
7.3 Dialogfelder......Page 234
Eigene Dialogfelder erstellen......Page 237
Informationen abrufen......Page 243
Ein- und Ausgabe von Dateien......Page 247
Farben und Schriftarten wählen......Page 249
Drucken......Page 252
7.5 Zusammenfassung......Page 256
7.6 Fragen und Antworten......Page 257
Quiz......Page 258
Übung......Page 259
Über das Textverarbeitungsprojekt......Page 260
Die Benutzeroberfläche aufbauen......Page 261
Einige nützliche Dinge mit Pfiff hinzufügen......Page 273
Woche 2 – Vorschau......Page 278
Tag 8: Datenbindung in Windows Forms......Page 280
8.1 Einführung in die Datenbindung......Page 281
Daten aus jeder beliebigen Quelle......Page 282
8.2 Einfache Datenbindung......Page 283
Eine Schaltfläche mit Daten verbinden......Page 284
Das Bearbeiten gebundener Daten......Page 286
8.3 Das Steuerelement DataGrid......Page 289
Ein kurzer Blick auf ADO.NET......Page 292
Die Interaktion mit einem DataGrid......Page 295
8.4 Zusammenfassung......Page 305
Quiz......Page 306
Übung......Page 307
Tag 9: ADO.NET einsetzen......Page 308
9.1 Was ist ADO.NET?......Page 309
ADO.NET gegenüber ADO......Page 310
ADO.NET und XML......Page 312
Eine Access-Datenbank......Page 313
Eine Datenbank in SQL Server 2000 anlegen......Page 316
Das SELECT-Statement......Page 318
Das UPDATE-Statement......Page 321
9.4 Einführung in DataSet......Page 322
9.5 Das Objektmodell von ADO.NET......Page 324
Verbindung zur Datenbank aufnehmen und Daten abrufen......Page 325
Daten bearbeiten......Page 328
9.6 Andere ADO.NET-Objekte......Page 333
Parametrisierte Abfragen und gespeicherte Prozeduren......Page 337
Das Objekt DataView......Page 340
9.7 XML im Zusammenhang mit ADO.NET......Page 341
9.8 Zusammenfassung......Page 344
9.9 Fragen und Antworten......Page 345
Quiz......Page 346
Übung......Page 347
Tag 10: MDI-Anwendungen erstellen......Page 348
10.1 Einführung in die Mehrfachdokumentschnittstelle......Page 349
MDI-Menüs......Page 351
10.2 Eine MDI-Anwendung erstellen......Page 352
Verschiedene Arten von untergeordneten Fenstern erstellen......Page 360
Menüs......Page 361
Untergeordnete Fenster......Page 364
Auf untergeordnete Steuerelemente zugreifen......Page 366
10.4 Zusammenfassung......Page 371
10.5 Fragen und Antworten......Page 372
Quiz......Page 373
Übung......Page 374
Tag 11: Arbeiten mit der Windows-Ein-/ Ausgabe......Page 376
11.1 Einführung in Streams......Page 377
11.2 Dateien und Verzeichnisse......Page 379
Dateien lesen und schreiben......Page 387
Binärdaten lesen und schreiben......Page 392
Serialisierung......Page 395
Das Steuerelement RichTextBox......Page 399
11.3 Das Objekt FileSystemWatcher......Page 401
11.4 Asynchrone Ein-/Ausgabe......Page 404
11.5 Drucken unter .NET......Page 405
11.6 Zusammenfassung......Page 410
11.7 Fragen und Antworten......Page 411
Übung......Page 412
Tag 12: Formulare Internet- fähig machen......Page 414
12.1 Internetprotokolle......Page 415
Austauschbare Protokolle......Page 417
Anforderungen mit WebRequest senden......Page 418
Anfragen mit WebResponse verarbeiten......Page 426
Protokollspezifische Klassen......Page 427
Windows Forms-Steuerelemente in den Internet Explorer einbetten......Page 429
Authentifizierung......Page 432
Berechtigungsklassen......Page 433
12.5 Zusammenfassung......Page 434
Quiz......Page 435
Übung......Page 436
Tag 13: Grafische Anwendungen mit GDI+......Page 438
13.1 Einführung in die Grafik und Bildbearbeitung unter Windows......Page 439
Rechtecke und Bereiche......Page 441
13.2 Das Ereignis Paint......Page 442
13.3 Text zeichnen......Page 445
13.4 Grafiken anzeigen......Page 449
13.5 Figuren zeichnen......Page 453
Figuren ausfüllen......Page 459
Figuren dauerhaft machen......Page 467
Figuren umwandeln......Page 469
13.6 Windows Forms beschneiden......Page 470
13.7 Zusammenfassung......Page 472
13.8 Fragen und Antworten......Page 473
Übung......Page 474
Tag 14: ActiveX......Page 476
14.1 Einführung in ActiveX......Page 477
14.2 ActiveX-Steuerelemente......Page 479
Das ActiveX-Steuerelement Webbrowser......Page 481
Die Typbibliotheken von Microsoft Office......Page 484
14.3 .NET-ActiveX-Steuerelemente erstellen......Page 498
14.4 Richtlinien für das Arbeiten mit ActiveX......Page 499
14.6 Fragen und Antworten......Page 501
Quiz......Page 502
Übung......Page 503
MDI hinzufügen......Page 504
E/A hinzufügen......Page 506
Druckfunktionen hinzufügen......Page 510
Woche 3 – Vorschau......Page 512
Tag 15: Webdienste......Page 514
15.1 Was sind Webdienste?......Page 515
Das Simple Object Access Protocol (SOAP)......Page 518
15.2 Mit ASP.NET Webdienste erstellen......Page 519
Webmethoden......Page 522
Die Dienstbeschreibung......Page 523
15.3 Webdienste in Anwendungen......Page 525
15.4 Webdienste suchen......Page 533
15.5 Empfehlungen für den Einsatz von Webdiensten......Page 534
15.6 Zusammenfassung......Page 535
15.7 Fragen und Antworten......Page 536
Übung......Page 537
Tag 16: Windows-Dienste......Page 538
16.1 Was sind Windows-Dienste?......Page 539
16.2 Einen Windows-Dienst erzeugen......Page 541
16.3 Dienste zum Zusammenspiel mitWindowsbringen......Page 548
Windows-Dienste starten und beenden......Page 551
Ihre Dienste überwachen......Page 552
16.4 Schnittstellen für Windows-Dienste......Page 554
16.5 In Protokolldateien schreiben......Page 559
16.6 Zusammenfassung......Page 561
16.7 Fragen und Antworten......Page 562
Übung......Page 563
Tag 17: Fortgeschrittene Techniken für Steuerelemente in Windows Forms......Page 564
17.1 Noch einmal: Menüs und die Steuerelemente Listbox, ComboBox und TabControl......Page 565
17.2 DrawMode festlegen......Page 567
Die Steuerelemente ListBox und ComboBox erweitern......Page 569
Das Steuerelement TabControl erweitern......Page 577
17.3 Menüs: Eine Frage des Besitzes......Page 580
17.4 Zusammenfassung......Page 585
17.5 Fragen und Antworten......Page 586
Übung......Page 587
Tag 18: Benutzerdefinierte Steuerelemente in Windows Forms......Page 588
18.1 Wozu benutzerdefinierte Steuerelemente erzeugen?......Page 589
18.2 Benutzerdefinierte Steuerelemente......Page 590
Rekapitulation der Architektur für Steuerelemente......Page 591
Eigenschaften, Methoden und Ereignisse......Page 593
Ihr Steuerelement zeichnen......Page 598
Alles zusammensetzen......Page 604
18.3 Benutzerdefinierte Steuerelemente in Windows Forms......Page 608
18.4 Benutzerdefinierte Steuerelemente aus vorhandenen erzeugen......Page 609
Vorhandene Steuerelemente erweitern......Page 610
Benutzersteuerelemente......Page 612
18.5 Zusammenfassung......Page 616
18.7 Workshop......Page 617
Übung......Page 618
Tag 19: Multithreading- Anwendungen......Page 620
19.1 Einführung in Multithreading......Page 621
Probleme mit Threading......Page 625
Threading-Objekte verwenden......Page 626
19.2 Eine Multithreading-Anwendung erstellen......Page 627
Threads miteinander synchronisieren......Page 634
Threadpooling einsetzen......Page 644
19.3 Zusammenfassung......Page 651
19.4 Fragen und Antworten......Page 652
Übung......Page 653
Tag 20: Windows Forms konfigurieren und bereitstellen......Page 654
20.1 Einführung in die .NET-Konfiguration......Page 655
20.2 So konfigurieren Sie Ihre Anwendungen......Page 658
Konfigurationsabschnitte......Page 659
Der Abschnitt ......Page 661
Der Abschnitt ......Page 663
Der Abschnitt ......Page 664
Der Abschnitt ......Page 665
Konfigurationswerte abrufen......Page 666
20.3 Lokalisieren Sie Ihre Anwendung......Page 668
20.4 Eingabehilfen......Page 675
20.5 Der einfache Teil der Arbeit: Bereitstellung......Page 676
20.6 Zusammenfassung......Page 677
20.7 Fragen und Antworten......Page 678
Übungen......Page 679
Tag 21: Debugging und Profiling......Page 680
21.1 Debuggen in Windows Forms......Page 681
21.2 JIT-Debugging......Page 688
Das Werkzeug DbgClr......Page 689
Das Werkzeug CorDbg......Page 693
21.3 Profiling Ihrer Anwendung......Page 695
21.4 Zusammenfassung......Page 701
21.5 Fragen und Antworten......Page 702
Übung......Page 703
Eine Klasse für eine neue Seite erzeugen......Page 704
Der weitere Weg......Page 721
Anhang A......Page 722
A.1 Antworten auf die Quizfragen und Übungen......Page 723
Stichwortverzeichnis......Page 808
Bonuskapitel 1: Steuerelemente in Windows Forms......Page 840
1.1 Die Klasse Control......Page 841
Das Steuerelement Button......Page 850
Das Steuerelement CheckBox......Page 851
1.3 Die Steuerelemente ComboBox, ListBox und CheckedListBox......Page 852
Das Steuerelement ComboBox......Page 853
Das Steuerelement ListBox......Page 855
Das Steuerelement CheckedListBox......Page 857
1.4 Standarddialogfeld-Steuerelemente......Page 858
Dateidialogfelder......Page 859
ContextMenu......Page 864
MenuItem......Page 865
1.6 Das Steuerelement DataGrid......Page 867
1.7 DateTimePicker......Page 871
1.8 Bildlauffähige Steuerelemente......Page 872
DomainUpDown......Page 874
Form......Page 875
Panel......Page 878
PropertyGrid......Page 879
1.9 ErrorProvider......Page 881
1.10 GroupBox......Page 882
1.11 Bildlaufleisten......Page 883
1.12 ImageList......Page 884
1.13 Label-Steuerelemente......Page 885
1.14 ListView......Page 886
1.16 PrintDocument......Page 889
1.17 PrintPreviewControl......Page 890
1.18 ProgressBar......Page 891
1.19 Textfeld-Steuerelemente......Page 892
RichTextBox......Page 894
TextBox......Page 896
1.20 Steuerelemente der Statusleiste......Page 897
1.21 TabControl......Page 898
1.23 Steuerelemente der Symbolleiste......Page 900
1.24 ToolTip......Page 902
1.25 TrackBar......Page 903
1.26 TreeView-Steuerelemente......Page 904
Bonuskapitel 2: Steuerelemente in ADO.NET: Eigenschaften und Methoden......Page 910
Constraint und ConstraintCollection......Page 911
DataColumn und DataColumnCollection......Page 912
2.2 DataRelation und DataRelationCollection......Page 914
2.3 DataRow und DataRowCollection......Page 916
DataSet......Page 918
DataTable und DataTableCollection......Page 920
DataView......Page 924
2.4 Verwaltete Provider......Page 925
OleDbCommand......Page 926
OleDbConnection......Page 927
OleDbDataAdapter......Page 929
OleDbdataReader......Page 931
OleDbError und OleDbErrorCollection......Page 932
OleDbParameter und OleDbParameterCollection......Page 933
OleDbTransaction......Page 935

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine

دانلود کتاب Functional Foods, Cardiovascular Disease and Diabetes

دانلود کتاب An Introduction to Brain and Behavior

دانلود کتاب CURRENT Diagnosis and Treatment Emergency Medicine

دانلود کتاب Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Cloud Computing Bible

دانلود کتاب Extending the Linear Model with R

دانلود کتاب The Python Standard Library by Example (Developer's Library)

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Perl in 21 Days

دانلود کتاب Integrated Formal Methods: 7th International Conference, IFM 2009, Düsseldorf, Germany, February 16-19, 2009. Proceedings

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Mostly Finite Geometries

دانلود کتاب Quantum Methods with Mathematica. Supplementary files

دانلود کتاب Mathematical Models in the Social and Behavioural Sciences

دانلود کتاب Problem Solving in Mathematics, Grades 3-6: Powerful Strategies to Deepen Understanding

دانلود کتاب Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Viral Applications of Green Fluorescent Protein: Methods and Protocols

دانلود کتاب Viruses and nanotechnology

دانلود کتاب Particulate Systems in Nano- and Biotechnologies

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Surface Modification of Nanotube Fillers (Polymer Nano-, Micro- and Macrocomposites)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Lucid exposition of the middle way : the essential chapters from the Prasannapada? of Candraki?rti

دانلود کتاب Arguing with Angels: Enochian Magic and Modern Occulture

دانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)

دانلود کتاب The hermetic logos. Reading the Corpus Hermeticum as a reflection of Graeco-Egyptian mentality

دانلود کتاب The Crazy Wisdom of Ganesh Baba

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Wind Talk for Brass: A Practical Guide to Understanding and Teaching Brass Instruments

دانلود کتاب Understanding Drugs, Alcohol and Crime (Crime and Justice)

دانلود کتاب Choice-based Conjoint Analysis: Models and Designs

دانلود کتاب Borderline Personality Disorder For Dummies

دانلود کتاب The User's Manual for the Brain

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Strike Wings Special Anti-Shipping Squadrons 1942-45

دانلود کتاب The Origins of War: From the Stone Age to Alexander the Great

دانلود کتاب Arthur L Bowley: A Pioneer in Modern Statistics and Economics

دانلود کتاب Republic P-47 Thunderbolt

دانلود کتاب The British NAVY from within

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Embryonic Stem Cell Protocols: Volume 2: Differentiation Models

دانلود کتاب Advances in Botanical Research

دانلود کتاب Visual Methods in Social Research

دانلود کتاب New Advances in Virtual Humans: Artificial Intelligence Environment

دانلود کتاب Fungal Biotechnology in Agricultural, Food, and Environmental Applications (Mycology)

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Mastering Elliott Wave

دانلود کتاب Everything You Ever Needed to Know about Training

دانلود کتاب Modern Management: Concepts and Skills (12th Edition)

دانلود کتاب Customer Relationship Management

دانلود کتاب Disciplined Trader

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Birth of the Universe and Fundamental Physics: Proceedings of the International Workshop Held in Rome, Italy, 18-21 May 1994

دانلود کتاب How to Display Data

دانلود کتاب Multi-Agent for Mass User Support: International Workshop, MAMUS 2003, Acapulco, Mexico, August 10, 2003, Revised and Invited Papers

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Crafts for Kids Who Are Learning about Transportation

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Conquest by Law: How the Discovery of America Dispossessed Indigenous Peoples of Their Lands

دانلود کتاب The Development of Positive Obligations Under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights (Human Rights Law in Perspective)

دانلود کتاب The Laws of Genocide: Prescriptions for a Just World (PSI Reports)

دانلود کتاب The Law of Sun-Spot Polarity

دانلود کتاب Does God Belong in Public Schools?

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture

دانلود کتاب The Culture Industry -- Selected Essays on Mass Culture

دانلود کتاب Exile and the kingdom: stories

دانلود کتاب The Philosopher in Plato's Statesman

دانلود کتاب Art And Social Change: Contemporary Art In Asia And The Pacific