دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 17

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید انتشار 17

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Release 17

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 17

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 230\230

سال نشر : 1980     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 15

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید شماره 15

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Issue 15

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 15

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 222\222

سال نشر : 1978     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 11

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. شماره 11

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Issue 11

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 11

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ФМЛ

ISBN (شابک) : 5-9221-0376-8

تعداد صفحات : 288\288

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 13

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید شماره 13

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Issue 13

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 13

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 183\183

سال نشر : 1976     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 2

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری قدیمی انتشار 2

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. Old series. Release 2

Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 2

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ИЛ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 267\267

سال نشر : 1961     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 21

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید انتشار 21

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Release 21

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 21

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 264\264

سال نشر : 1984     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 7

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری قدیمی انتشار 7

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. Old series. Release 7

Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 7

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ИЛ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 258\258

سال نشر : 1963     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 6

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری قدیمی انتشار 6

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. Old series. Release 6

Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 6

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ИЛ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 266\266

سال نشر : 1963     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 12

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. انتشار 12

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 12

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 12

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ФМЛ

ISBN (شابک) : 5-9221-0498-5

تعداد صفحات : 304\304

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 3

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری قدیمی انتشار 3

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. Old series. Release 3

Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 3

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ИЛ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 230\230

سال نشر : 1961     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 16

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید انتشار 16

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Release 16

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 16

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 213\213

سال نشر : 1979     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 11

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید شماره 11

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Issue 11

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 11

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 199\199

سال نشر : 1974     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 14

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید انتشار 14

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Release 14

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 14

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 227\227

سال نشر : 1977     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 14

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. انتشار 14

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 14

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 14

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ФМЛ

ISBN (شابک) : 5-9221-0662-7

تعداد صفحات : 286\286

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 13

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. شماره 13

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Issue 13

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 13

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ФМЛ

ISBN (شابک) : 5-9221-0043-2

تعداد صفحات : 304\304

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 24

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید انتشار 24

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Release 24

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 24

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 231\231

سال نشر : 1987     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری قدیمی انتشار 1

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. Old series. Release 1

Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 1

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ИЛ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 289\289

سال نشر : 1960     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 20

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری جدید انتشار 20

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. New series. Release 20

Кибернетический сборник. Новая серия. Выпуск 20

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 223\223

سال نشر : 1983     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 17

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. انتشار 17

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 17

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 17

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) : 9785922110556, 5922110551

تعداد صفحات : 265\265

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 16

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. انتشار 16

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 16

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 16

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) : 9785922109130

تعداد صفحات : 275\275

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Алгебра, логика и теория чисел

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جبر، منطق و نظریه اعداد

عنوان انگلیسی : Algebra, logic and number theory

Алгебра, логика и теория чисел

زبان : Russian

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.) Кострикин А.И. (ред.)

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 105\105

سال نشر : 1986     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Теоретические и прикладные аспекты математических исследований [Сб. ст.]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنبه های نظری و کاربردی تحقیق ریاضی [Coll. v.]

عنوان انگلیسی : Theoretical and applied aspects of mathematical research [Coll. v.]

Теоретические и прикладные аспекты математических исследований [Сб. ст.]

زبان : Russian

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Изд-во МГУ

ISBN (شابک) : 5-211-03296-9

تعداد صفحات : 109\109

سال نشر : 1994     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Дискретная математика и математические вопросы кибернетики

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ریاضیات گسسته و مسائل ریاضی Cybernetics

عنوان انگلیسی : Discrete Mathematics and Mathematical Issues of Cybernetics

Дискретная математика и математические вопросы кибернетики

زبان : Russian

موضوع : Mathematics->Discrete Mathematics

نویسندگان : Яблонский С.В. Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 313\313

سال نشر : 1974     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Программы обязательных курсов - специальность математика, прикладная математика

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برنامه های دوره های اجباری - ریاضیات تخصصی، ریاضیات کاربردی

عنوان انگلیسی : Programs of compulsory courses - specialty mathematics, applied mathematics

Программы обязательных курсов - специальность математика, прикладная математика

زبان : Russian

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : МГУ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 137\137

سال نشر : 1993     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 10

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. انتشار 10

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 10

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 10

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) : 5922102214

تعداد صفحات : 271\271

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 09

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. انتشار 09

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 09

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 09

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) : 592210070X

تعداد صفحات : 273\273

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 08

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. شماره 08

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Issue 08

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 08

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) : 5020153184

تعداد صفحات : 321\321

سال نشر : 1999     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 15

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. شماره 15

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Issue 15

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 15

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : ФМЛ

ISBN (شابک) : 9785922107969

تعداد صفحات : 308\308

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 8

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مجموعه سایبرنتیک. سری قدیمی شماره 8

عنوان انگلیسی : Cybernetic collection. Old series. Issue 8

Кибернетический сборник. Старая серия. Выпуск 8

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 236\239

سال نشر : 1964     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математические вопросы кибернетики. Выпуск 09

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل ریاضی سایبرنتیک. 09 انتشار

عنوان انگلیسی : Mathematical issues of cybernetics. Release 09

Математические вопросы кибернетики. Выпуск 09

زبان : Russian

موضوع : Computers->Cybernetics

نویسندگان : Лупанов О.Б. (ред.)

ناشر : Физматлит

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 272\273

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Biomagnetic Stimulation

دانلود کتاب Ultrasound in Obstetrics And Gynecology: Textbook and Atlas, Volume 2 - Gynecology

دانلود کتاب Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons Sixth Edition

دانلود کتاب Angry White Pyjamas

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب wxPython 2.8 Application Development Cookbook

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب C++ for Engineers and Scientists, Third Edition

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب Smarty PHP Template Programming And Applications

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Algebra: Form and Function

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

دانلود کتاب 4th Fighter Group ''Debden Eagles''

دانلود کتاب Moduli Spaces and Vector Bundles

دانلود کتاب Intermediate Algebra: Connecting Concepts through Applications

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Nanoscale Multifunctional Materials: Science & Applications

دانلود کتاب Manufacturing Technology Research, Volume 1

دانلود کتاب Molecular Modeling of Proteins

دانلود کتاب Lipid Nanocarriers in Cancer Diagnosis and Therapy

دانلود کتاب RNA-Protein Interaction Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

دانلود کتاب Three Views on the Rapture: Pre; Mid; Or Post-Tribulation (Counterpoints)

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب MAT: Power Practice

دانلود کتاب Stalking, Threatening, and Attacking Public Figures: A Psychological and Behavioral Analysis

دانلود کتاب The Primary Curriculum: Learning from International Perspectives

دانلود کتاب Medizinische Psychologie und Soziologie

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب PZL Mil Mi-2

دانلود کتاب Sea Eagles Volume One: Luftwaffe Anti-Shipping Units 1939-1941 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب The Scythians 700-300BC

دانلود کتاب Red Wings over the Yalu: China, the Soviet Union, and the Air War in Korea

دانلود کتاب R.E.8

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Antropologia culturale

دانلود کتاب Wastewater engineering: treatment and reuse

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Human Body

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب BSAVA Manual of Canine and Feline Wound Management and Reconstruction

دانلود کتاب Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

دانلود کتاب

دانلود کتاب Essentials of Strategic Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب Modern Land Combat

دانلود کتاب Loom Knitting Primer: A Beginner's Guide to Knitting on a Loom, with over 30 Fun Projects

دانلود کتاب Towards a New Architecture

دانلود کتاب Ester Formation and Hydrolysis and Related Reactions

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Sentencing and criminal justice

دانلود کتاب Great American Lawyers: An Encyclopedia (2 Volumes)

دانلود کتاب Legal ethics and human dignity

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

دانلود کتاب Romantic atheism

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Politics of Inequality in Russia

دانلود کتاب Culture and Customs of Laos (Culture and Customs of Asia)

دانلود کتاب Philosophical Grounds of Rationality: Intentions, Categories, Ends

دانلود کتاب Newsgames: Journalism at Play

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests