دانلود کتاب Свойства единиц просодемного пространства

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویژگی های واحدهای فضایی Prosodem

عنوان انگلیسی : Prosodem space units properties

Свойства единиц просодемного пространства

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Прохорова

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 458 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Диалектическое взаимодействие универсальных и этнокультурных стратегий аргументации в политическом дискурсе (на материале русского и корейского языков)

Диалектическое взаимодействие универсальных и этнокультурных стратегий аргументации в политическом дискурсе (на материале русского и корейского языков)

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Ли

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 458 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Источниковедение. Учебно-методическое пособие

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مطالعه منبع. کتابچه راهنمای آموزشی-روشمند

عنوان انگلیسی : Source study. Educational-methodical manual

Источниковедение. Учебно-методическое пособие

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Иванов Владимир Иванович

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 446 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Реклама в туризме

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تبلیغات گردشگری

عنوان انگلیسی : Tourism Advertising

Реклама в туризме

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Корнеева

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 446 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Волейбол в практике физического воспитания студентов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب والیبال در تمرین تربیت بدنی دانش آموزان

عنوان انگلیسی : Volleyball in the practice of physical education of students

Волейбол в практике физического воспитания студентов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Удовиченко Е. В.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 444 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы организации научных исследований»

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رهنمودهای اجرای کار آزمایشگاهی در رشته "مبانی اصول سازمان تحقیقات علمی"

عنوان انگلیسی : Guidelines for the implementation of laboratory work in the discipline "Fundamentals of the organization of scientific research"

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы организации научных исследований»

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Исхаков Ф. Ф. Ильясова А. И.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 453 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ : учебно-методический комплекс

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی تئوری رفتار قانونی: مجموعه آموزشی-روشمند

عنوان انگلیسی : BASES OF THE THEORY OF LEGAL BEHAVIOR: educational-methodical complex

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ : учебно-методический комплекс

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Уздимаева Наталья Ивановна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 450 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Правоохранительные органы в схемах и определениях

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سازمان های اجرای قانون در طرح ها و تعاریف

عنوان انگلیسی : Law enforcement agencies in the schemes and definitions

Правоохранительные органы в схемах и определениях

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Соловьев Александр Юрьевич

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 426 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Формирование институциональных основ развития предпринимательства в энергетическом секторе экономики (на примере Камчатского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Формирование институциональных основ развития предпринимательства в энергетическом секторе экономики (на примере Камчатского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Артёмова Ольга Николаевна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 452 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب "Маленький человек, что же дальше?"

"Маленький человек, что же дальше?"

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Искаринова С. И.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 426 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Pocket Atlas of Human Anatomy: Based on the International Nomenclature (Beihefte Zur Zeitschrift Fur die Alttestamentliche Wissenschaft)

دانلود کتاب On the Line. Serena Williams and Daniel Paisner

دانلود کتاب Infectious disease informatics

دانلود کتاب Principles and practice of neuro-oncology : a multidisciplinary approach

دانلود کتاب Why I Left Orthodox Medicine: Healing for the 21st Century

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Sams Teach Yourself Perl in 21 Days

دانلود کتاب Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites

دانلود کتاب Learning Perl

دانلود کتاب Illustrator CS4 Digital Classroom

دانلود کتاب High performance computing

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Difference Equations from Differential Equations

دانلود کتاب Transcendental dynamics and complex analysis

دانلود کتاب Discrete and combinatorial mathematics. Solutions manual

دانلود کتاب Applied probability

دانلود کتاب Multiplicative Number Theory

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Viral Applications of Green Fluorescent Protein: Methods and Protocols

دانلود کتاب Nanoscale Calibration Standards and Methods: Dimensional and Related Measurements in the Micro- and Nanometer Range

دانلود کتاب Fullerenes: Chemistry and Reactions

دانلود کتاب Lentiviral Vectors and Gene Therapy

دانلود کتاب ISA System Architecture

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب First Corinthians

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Truth or Consequences: The Promise & Perils of Postmodernism

دانلود کتاب All Things in the Bible: An Encyclopedia of the Biblical World

دانلود کتاب In Awe of Thy Word

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Small Groups [Social Psychology

دانلود کتاب Handbook of Health Psychology

دانلود کتاب Epistemology and the Psychology of Human Judgment

دانلود کتاب How to kiss a womans breast

دانلود کتاب The Mind's Arrows: Bayes Nets and Graphical Causal Models in Psychology

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Roland C.II

دانلود کتاب Who’s Who in the Age of Alexander the Great

دانلود کتاب Splendeur des Uniformes de Napoleon: La Garde Impériale à Pied

دانلود کتاب The World's Worst Warships

دانلود کتاب The American Revolution

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب SV40 Protocols

دانلود کتاب General, Organic and Biological Chemistry: An Integrated Approach, Second Edition

دانلود کتاب High Content Screening: A Powerful Approach to Systems Cell Biology and Drug Discovery

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

دانلود کتاب Molecular and Cell Biology For Dummies

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Essentials of Financial Risk Management

دانلود کتاب Public Management Reform and Modernization: Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain

دانلود کتاب Forex Wave Theory

دانلود کتاب Sun Certified Enterprise Architect for Java EE Study Guide (Exam 310-051)

دانلود کتاب Patterns and turbulence PR

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Vincentio Saviolo. His Practise

دانلود کتاب Audio, Video, Foto mit Windows XP. 10 Workshops.

دانلود کتاب Researching Learning in Virtual Worlds

دانلود کتاب Play for Children with Special Needs: Supporting children with learning differences, 3-9

دانلود کتاب Godless: The Church of Liberalism

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Laws of Guernsey

دانلود کتاب Stokes Law of Fall Completely Corrected

دانلود کتاب Framing Female Lawyers: Women on Trial in Film

دانلود کتاب Power Laws in the Information Production Process: Lotkaian Informetrics (Library and Information Science)

دانلود کتاب Employment Law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب After Virtue: A Study in Moral Theory, Third Edition

دانلود کتاب Philosophy Guid to Heidegger and Being & Time TARAMA

دانلود کتاب Revolutionary Path

دانلود کتاب A History of Indian Philosophy, Volume I

دانلود کتاب The Victorian Eye: A Political History of Light and Vision in Britain, 1800-1910