دانلود کتاب Свойства единиц просодемного пространства

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویژگی های واحدهای فضایی Prosodem

عنوان انگلیسی : Prosodem space units properties

Свойства единиц просодемного пространства

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Прохорова

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 458 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Диалектическое взаимодействие универсальных и этнокультурных стратегий аргументации в политическом дискурсе (на материале русского и корейского языков)

Диалектическое взаимодействие универсальных и этнокультурных стратегий аргументации в политическом дискурсе (на материале русского и корейского языков)

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Ли

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 458 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Источниковедение. Учебно-методическое пособие

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مطالعه منبع. کتابچه راهنمای آموزشی-روشمند

عنوان انگلیسی : Source study. Educational-methodical manual

Источниковедение. Учебно-методическое пособие

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Иванов Владимир Иванович

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 446 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Реклама в туризме

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تبلیغات گردشگری

عنوان انگلیسی : Tourism Advertising

Реклама в туризме

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Корнеева

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 446 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Волейбол в практике физического воспитания студентов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب والیبال در تمرین تربیت بدنی دانش آموزان

عنوان انگلیسی : Volleyball in the practice of physical education of students

Волейбол в практике физического воспитания студентов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Удовиченко Е. В.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 444 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы организации научных исследований»

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رهنمودهای اجرای کار آزمایشگاهی در رشته "مبانی اصول سازمان تحقیقات علمی"

عنوان انگلیسی : Guidelines for the implementation of laboratory work in the discipline "Fundamentals of the organization of scientific research"

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы организации научных исследований»

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Исхаков Ф. Ф. Ильясова А. И.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 453 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ : учебно-методический комплекс

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی تئوری رفتار قانونی: مجموعه آموزشی-روشمند

عنوان انگلیسی : BASES OF THE THEORY OF LEGAL BEHAVIOR: educational-methodical complex

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ : учебно-методический комплекс

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Уздимаева Наталья Ивановна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 450 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Правоохранительные органы в схемах и определениях

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سازمان های اجرای قانون در طرح ها و تعاریف

عنوان انگلیسی : Law enforcement agencies in the schemes and definitions

Правоохранительные органы в схемах и определениях

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Соловьев Александр Юрьевич

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 426 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Формирование институциональных основ развития предпринимательства в энергетическом секторе экономики (на примере Камчатского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Формирование институциональных основ развития предпринимательства в энергетическом секторе экономики (на примере Камчатского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Артёмова Ольга Николаевна

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 452 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب "Маленький человек, что же дальше?"

"Маленький человек, что же дальше?"

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Искаринова С. И.

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 426 kB       فرمت : zip

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب The Conditions in Ocational Therapy: Effect on Ocational Performance

دانلود کتاب Anatomy and Physiology For Dummies

دانلود کتاب Neurologie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب Methods in Nano Cell Biology

دانلود کتاب Three-dimensional Echocardiography

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Performance and evaluation of LISP systems

دانلود کتاب Access 2002 - Kompendium . Datenbanken planen, entwickeln, optimieren

دانلود کتاب Software Engineering 2: Specification of Systems and Languages

دانلود کتاب The Enduring Library: Technology, Tradition, and the Quest for Balance

دانلود کتاب Oracle Web Services Manager: Securing your Web Services

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Oxford User's Guide to Mathematics

دانلود کتاب Some exercises in pure mathematics with expository comments

دانلود کتاب Semigroups (Pure and Applied Mathematics)

دانلود کتاب Asymptotic Formulae in Spectral Geometry

دانلود کتاب The Probabilistic Method (Third edition)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Encyclopedia of Electrochemistry, Corrosion and Oxide Films

دانلود کتاب Tribological properties of ceramics and composites : a materials science perspective

دانلود کتاب Viruses and nanotechnology

دانلود کتاب Nanoparticulate Drug Delivery Systems

دانلود کتاب Nanohybridization of Organic-Inorganic Materials

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Show Them No Mercy: 4 Views on God and Canaanite Genocide

دانلود کتاب Yahweh is a Warrior: The Theology of Warfare in Ancient Israel

دانلود کتاب The Petrine Instauration: Religion, Esotericism and Science at the Court of Peter the Great, 1689-1725

دانلود کتاب Grimoire Sympathia: The Workshop of the Infinite

دانلود کتاب The Subversion of the Apocalypses in the Book of Jubilees

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families (Cambridge Child and Adolescent Psychiatry)

دانلود کتاب The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade

دانلود کتاب The K?ma-S?tra: Erotic figures in Indian art

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of Psychology

دانلود کتاب Hypnosis - A Comprehensive Guide

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Imperial Japanes NAVY

دانلود کتاب Tank driver: With the 11th Armored from the Battle of the Bulge to VE Day

دانلود کتاب Spitfire. The World's Most Famous Fighter

دانلود کتاب Vietnam Firebases 1965-73: American and Australian Forces

دانلود کتاب The Fortifications of Gibraltar 1068-1945

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Telomeres and Telomerase: Methods and Protocols

دانلود کتاب Peptide Characterization and Application Protocols

دانلود کتاب Glycoproteins and Disease

دانلود کتاب Salmonella: Methods and Protocols

دانلود کتاب Plant Breeding and Biotechnology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب One Simple Idea: Turn Your Dreams into a Licensing Goldmine While Letting Others Do the Work

دانلود کتاب Diversity in Organizations

دانلود کتاب

دانلود کتاب Marketing: Real People, Real Choices, 7th Edition

دانلود کتاب Managing People in Sport Organizations: a strategic human resource management perspective (Sport Management)

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Beginners Guide to SQL Server Integration Services Using Visual Studio 2005

دانلود کتاب The Complete Idiot's Guide to Global Economics

دانلود کتاب Encyclopaedia of Chess Combinations

دانلود کتاب Japanese Sword Drawing - A Source Book For Iaido Students

دانلود کتاب Statistical learning and pattern analysis for image and video processing

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب Laws of Guernsey

دانلود کتاب Intermediate Sanctions In Corrections (North Texas Crime and Criminal Justice Series)

دانلود کتاب Binding Ties (CSI: Crime Scene Investigation)

دانلود کتاب Privacy Matters: Leading CTOs and Lawyers on What Every Business Professional Should Know About Privacy, Technology & the Internet (Inside the Minds)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man

دانلود کتاب Economic sociology : state, market, and society in modern capitalism

دانلود کتاب Regulating Social Europe: Reality and Myth of Collective Bargaining in the Ec Legal Order

دانلود کتاب Naming and Necessity

دانلود کتاب Philosophy Of Language. A Contemporary Introduction